Đọc hiểu báo cáo tài chính dễ như ăn bánh

Đọc hiểu báo cáo tài chính dễ như ăn bánh. Cần quan tâm những hạng mục gì? Ý nghĩa của những con số ra sao?

 Hướng dẫn học đầu tư chứng khoán cho người mới: http://dautuchungkhoanaz.com/huong-dan-cach-choi-chung-khoan-toan-tap/

Đọc hiểu báo cáo tài chính dễ như ăn bánh

Đọc hiểu báo cáo tài chính dễ như ăn bánh

I. Chuẩn mực kế toán về tài sản:
1. Chuẩn mực kế toán về tài sản cố định

1.1 Nhà xưởng, máy móc, thiết bị
– Nhà xưởng, máy móc, thiết bị là các tài sản hữu hình: Phục vụ cho sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ, cho người khác thuê, cho mục đích hành chính.
+ Nguyên giá: Là giá để mua tài sản tính đến thời điểm tài sản được ghi nhận
+ Khấu hao: Là sự phân bổ của nguyên giá của tài sản trên báo cáo tài chính trừ đi giá thanh lý của tài sản đó trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản
+ Giá trị còn lại: Là nguyên giá của nhà xưởng, máy móc thiết bị trừ đi số khấu hao lũy kế của tài sản

+Tài sản được ghi nhận khi :
Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế và giá trị tài sản xác định đáng tin cậy.
Phụ tùng và thiết bị phụ trợ được coi là tài sản lưu động và hạch toán vào chi phí sử dụng.
Có thể phân bổ tổng chi phí của tài sản cho các bộ phận riêng biệt nếu thời gian sử dụng hữu ích khác nhau

Xác định giá trị ban đầu = Giá mua- khuyến mại + thuế+ chi phí liên quan trực tiếp đến đưa tài sản vào sử dụng ( mặt bằng, vận chuyển, bốc xếp, lắp đặt, chạy thử, chuyên gia,tân trang sửa chữa,…) ( chi phí không liên quan trực tiếp đến đưa tài sản vào sử dụng sẽ không được tính)
+ Các khoản lỗ ban đầu do máy móc hoạt động không đúng dự tính sẽ đưa vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ

Xác định giá trị sau ban đầu:
C1: Nguyên giá trừ đi số khấu hao lũy kế và các khoản lỗ do giá trị tài sản bị tổn thất
C2: Giá trị hợp lý của tài sản sau khi đánh giá lại trừ đi số khấu hao lũy kế và các khoản lỗ do giá trị tài sản bị tổn thất
Nếu chênh lệch tăng ghi vào thu nhập, nếu chênh lệch giảm so với giá trị ban đầu ghi vào chi phí

Xác định khấu hao của tài sản:
Giá trị phải khấu hao của nhà xưởng, máy móc, thiết bị được phân bổ một cách có hệ thống trong thời gian sử dụng
Số khấu hao của từng kỳ được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ

1.2 Tài sản cố định vô hình:

TSCĐ vô hình được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời 02 điều kiện:
+ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do tài sản đó mang lại
+ Nguyên giá tài sản được xác định đáng tin cậy

TSCĐ vô hình được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá trong các trường hợp :
+ Mua tài sản cố định vô hình riêng biệt: Nguyên giá TSCĐVH = Giá mua – chiết khấu thương mại, giảm giá + thuế + các chi phí liên quan trực tiếp đến đưa tài sản vào sử dụng theo dự tính
+ TSCĐVH được thanh toán theo phương thức trả chậm thì Nguyên giá= giá mua trả ngay. Còn khoản chênh lệch sẽ hạch toán vào chi phí chính trong kỳ.
+ TSCĐVH hình thành từ trao đỏi với tài sản khác thì tài sản nhận về được tính theo giá trị hợp lý. Nếu không xác định được giá hợp lý, TSCĐVH ghi sổ= nguyên giá TSCĐ đem đi = Nguyên giá – khấu hao lũy kế – lỗ tổn thất
+ TSCĐVH từ sáp nhập DN:
Nguyên giá là giá trị hợp lý của tài sản đó tại ngày mua( ngày sáp nhập DN )

1.3 BĐS đầu tư:

+ BĐS đầu tư là đất ,một phần của nhà (hoặc cả nhà và đất) nắm giữ bởi người chủ sở hữu/ người đi thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chính để thu lợi từ việc đi thuê hoặc chờ tăng giá HƠN LÀ để sử dụng trong sản xuất, cung cấp dịch vụ, quản lý, bán trong kỳ hoạt động kinh doanh thông thường

+ BĐS chủ sở hữu là BĐS do người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chính nắm giữ nhằm mục đích sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ, quản lý

+ Nguyên giá là toàn bộ chi phí bằng tiền/ tương đương tiền DN phải bỏ ra trao đổi để có được BĐS đầu tư, tính đến thời điểm MUA hoặc xây dựng hoàn thành BĐS đó

1.4 Thuê tài sản:

+ Thuê tài sản: Là sự thỏa thuận giữa bên cho thuê và bên thuê về chuyển quyền sử dụng tài sản trong khoảng thời gian nhất định, được nhận tiền cho thuê 1 lần hoặc nhiều lần

+ Thuê tài chính: Là thuê tài sản nhưng bên cho thuê có sự chuyển giao PHẦN LỚN RỦI RO và LỢI ÍCH GẮN LIỀN VỚI QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN cho bên thuê

+ Thuê hoạt động: Là thuê tài sản, không phải thuê tài chính

Phân biệt thuê tài chính và thuê hoạt động
Phụ thuộc vào bản chất nghiệp vụ. Thông thường, các hợp đồng thuê tài chính hình thành từ các trường hợp sau:
+ Bên cho thuê chuyển giao quyền sở hữu cho bên đi thuê khi kết thúc thời hạn thuê
+ Bên đi thuê có quyền lựa chọn mua lại tài sản theo mức giá ước tính vào thời điểm bắt đầu hợp đồng cho thuê và gần như chắc chắn bên đi thuê sẽ mua lại tài sản thuê
+ Thời gian thuê chiếm phần lớn thời gian hữu dụng của tài sản ngay cả khi tài sản không được chuyển quyền sở hữu
+ Giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu tại thời điểm khởi đầu của hợp đồng cho thuê tối thiểu bằng giá trị hợp lý của tài sản cho thuê
+ Tài sản cho thuê có tính năng chuyên dụng ở mức chỉ có bên đi thuê có thể sử dụng tài sản mà không phải bỏ ra chi phí cải tiến thiết bị

Hợp đồng thuê tài sản được coi là hợp đồng thuê tài chính nếu hợp đồng thỏa mãn ít nhất 1 trong 3 trường hợp :
TH1: Nếu bên thuê hủy hợp đồng và đền bù tổn thất phát sinh liên quan đến hủy hợp đồng cho bên cho thuê
TH2: Thu nhập hoặc tổn thất do sự thay đổi giá trị hợp lý của giá trị còn lại của tài sản thuê gắn với bên thuê
TH3: Bên thuê có khả năng tiếp tục thuê lại tài sản sau khi hết hạn hợp đồng thuê với tiền thuê thấp hơn giá thị trường.

Ghi nhận tài sản thuê
+ Của bên thuê tài chính:
Tại thời điểm nhận tài sản thuê, bên thuê ghi nhận giá trị tài sản thuê tài chính và nợ gốc về thuê tài chính với cùng 1 giá trị . Khoản thanh toán tiền thuê tài sản chia thành: Chi phí tài chính ( lãi thuê tài chính) và khoản phải trả nợ gốc từng kỳ
Các khoản nợ chia thành nợ ngắn hạn và dài hạn
+ Của bên thuê hoạt động:
Tài sản là thuê hoạt động thì DN thuê không phản ánh giá trị tài sản đi thuê trên bảng cân đối kế toán mà chỉ phản ánh chi phí tiền đi thuê vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong suốt thời hạn thuê TS
+Của bên CHO THUÊ tài chính:
Ghi nhận là khoản phải thu trên bảng cân đối kế toán. Ghi nhận doanh thu tài chính dựa trên lãi suất định kỳ trên tổng số dư cho thuê tài chính. Chi phí ban đầu ( hoa hồng, đàm phán ký kết hợp đồng cho thuê,… tính vào chi phí trong kỳ)
+ Của bên CHO THUÊ hoạt động:
Ghi nhận doanh thu theo phương pháp đường thẳng* trong suốt thời hạn cho thuê mà không phụ thuộc vào phương thức thành toán. Chi phí kinh danh trong kỳ gồm chi phí hoạt động trong kỳ (khấu hao tài sản cố định cho thuê hoạt động) và chi phí trực tiếp kinh doanh trong kỳ.

Giao dịch bán và thuê lại tài sản:
Được thực hiện khi tài sản được bán và được chính người bán thuê lại. Thuê lại theo 2TH là thuê tài chính và thuê hoạt động
+ Nếu là thuê tài chính: Khoản chênh lệch giữa thu nhập bán đi- giá trị còn lại của tài sản phải phân bổ cho suốt thời gian thuê tài sản
+ Nếu là thuê hoạt động:
Giá bán= giá trị hợp lý thì lỗ/ lãi phải ghi nhận ngay trong kỳ phát sinh
Giá bán< giá trị hợp lý thì lỗ/ lãi cũng phải ghi nhận ngay trong kỳ phát sinh. Nếu lỗ được bù đắp bằng việc giá thuê trong tương lai thấp hơn giá thị trường thì không ghi lỗ ngay mà chia đều vào chi phí phù hợp với khoản tiền thuê trong suốt khoảng thời gian mà tài sản đó dự kiến sử dụng
Giá bán > giá trị hợp lý thì chênh lệch cao hơn cũng phân bổ dần vào thu nhập phù hợp với thanh toán tiền thuê trong suốt thời gian tài sản sử dụng

2. Hàng tồn kho là những tài sản:

+ Được giữ và đem bán trong kỳ sản xuất kinh doanh bình thường

+ Đang trong quá trình sản xuất ra các thành phẩm để bán

+ Dưới hình thức nguyên vật liệu hoặc dụng cụ mà chúng được sử dụng trong quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ

=> Hàng tồn kho là: hàng hóa được mua về và bán lại : Thành phẩm sản xuất, SP dở dang
Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến, chi phí liên quan trực tiếp khác để có được hàng tồn kho ở thời điểm và trạng thái hiện tại, không bao gồm các khoản chênh lệch tỷ giá đối hoái.

III. Hợp đồng xây dựng
Đặc điểm riêng của hợp đồng xây dựng là thời điểm bắt đầu tiến hành các hoạt động xây dựng và thời điểm kết thúc các hoạt động này thường nằm trong các kỳ kế toán khác nhau.

Hợp đồng xây dựng với giá cố định: Là HĐXD mà nhà thầu chấp thuận một mức giá cố định cho toàn bộ hợp đồng hoặc một đơn giá cố định trên 01 đơn vị sản phẩm hoàn thành. Khi giá cả tăng lên, mức giá có thể thay đổi phụ thuộc vào điều khoản ghi trong hợp đồng

Hợp đồng xây dựng với chi phí phụ thêm: Là HĐXD trong đó nhà thầu được hoàn lại các chi phí thực tế được phép thanh toán cộng thêm khoản % trên những chi phí này hoặc được tính thêm chi phí cố định

Xác định DT của hợp đồng xây dựng bằng giá trị hợp lý của khoản đã thu và sẽ thu được nhưng sẽ không được chắc chắn vì phụ thuộc vào các sự kiện xảy ra trong tương lai: Thay đổi thiết kế, thay đổi giá cả của các yếu tố đầu vào, …

Chi phí của hợp đồng xây dựng:

Những khoản chi phí liên quan trực tiếp đến hợp đồng xây dựng:

+ Chi phí nhân công, giám sát công trình

+ Chi phí nguyên vật liệu sử dụng trong xây dựng

+ Chi phí dự tính để sửa chữa, bảo hành công trình

Chi phí chung liên quan đến HĐXD:

+ Chi phí bảo hiểm

+ Chi phí thiết kế và trợ giúp KT

+ Chi phí quản lý chung

+ Chi phí đi vay

+ Chi phí khác: Giải phóng mặt bằng, chi phí triển khai,…

Chi phí không liên quan đến HĐXD:

+ Chi phí quản lý hành chính,…

Xác định doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng ghi nhận theo % công việc đã hoàn thành của hợp đồng. Nếu chi phí dự trù của hợp đồng vượt quá thu nhập của hợp đồng thì khoản vượt ra ghi nhận ngay là chi phí.

III. Định nghĩa khoản dự phòng là khoản nợ phải trả không chắc chắn về giá trị hoặc thời gian
Khi xác định giá trị khoản dự phòng phải được tính toán dựa trên cơ sở ước tính một cách chính xác nhất các chi phí phát sinh. Dự phòng chỉ được lập cho những chi phí phát sinh và phải hoàn nhập nếu DN không phải thực hiện nghĩa vụ đó.

IV. Chức năng của báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trình bày các luồng tiền trong kỳ được chia làm: Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh, luồng tiền từ hoạt động đầu tư và luồng tiền từ hoạt động tài chính.

+Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh là luồng tiền từ các hoạt động mang lại doanh thu cho DN, thường là kết quả của các giao dịch và sự kiện có tham gia vào việc xác định lãi/lỗ của DN

+Doanh thu từ hoạt động kinh doanh cho biết hoạt động kinh doanh nào là hoạt động chủ yếu mang lại cho DN lượng tiền để trả nợ vay, duy trì sản xuất kinh doanh , thực hiện đầu tư, trả cổ tức,…

+Luồng tiền từ hoạt động đầu tư là luồng tiền liên quan đến: Mua sắm, xây dựng, nhượng bán, thanh lý tài sản,…thể hiện chi phí đã thực hiện cho các nguồn dự định sẽ tạo ra lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai.

+Luồng tiền từ hoạt động tài chính là luồng tiền có liên quan đến thay đổi qui mô và kết cấu của vốn chủ sở hữu và vốn vay bao gồm: Tiền thu được từ phát hành cổ phiếu hoặc các công cụ vốn khác, tiền phát hành trái phiếu, tín phiếu,thế chấp, các khoản vay ngắn hạn hoặc dài hạn, tiền trả cho các khoản đã vay, tiền trả nợ,…

Vậy là đến đây thì có lẽ bạn đã thấy việc tìm hiểu về những con số biết nói thật thú vị rồi phải không? Đọc hiểu báo cáo tài chính cũng không quá khó nếu như bạn chăm chỉ và biết cách.

Bạn có thể tham khảo tại đây: cách đọc báo cáo tài chính cho người không chuyên

 Hướng dẫn học đầu tư chứng khoán cho người mới: http://dautuchungkhoanaz.com/huong-dan-cach-choi-chung-khoan-toan-tap/

Nguyễn Mạnh Tùng – Chuyên viên phân tích chứng khoán
Phone: 091.548.9579
Email: dautuchungkhoanaz@gmail.com
Website: Dautuchungkhoanaz.com